ALIVIO centrum - Průběh konzultace

Alivio centrum

Průběh konzultace

Jak pomoc psychologa v praxi vypadá?
PhDr. Lucie Králíková

Vzhledem k povaze problému lze hovořit o
1) psychologickém poradenství
2) psychodiagnostickém vyšetření
3) psychoterapii
4) krizové intervenci.

  1. O psychologické poradenství se jedná v případě, potřebujeme-li nějakou konkrétní radu ať už ohledně výchovného přístupu nebo konkrétní radu, jak v dané situaci jednak, jak s dítětem promluvit atp. Poradenství bývá zpravidla časově ohraničeno několika konzultacemi. Může dojít i k doporučení návštěvy jiného specialisty.

  2. Psychodiagnostické vyšetření dítěte je na místě všude tam, kde a) máme obavy o zdravý psychický vývoj dítěte, b) se jedná o vyšetření tzv. na zakázku pro konkrétní potřebu. (Např. diagnostika školní zralosti, intelektu, studijních předpokladů, atp.)

  3. Psychoterapie může být velkým přínosem pro dítě i pro pečující osoby. Podle povahy problému a motivace zúčastněných nabývá nejrůznějších podob. Může se jednat o psychoterapii pro dítě samotné, pro dítě s rodičem, pro samotného jednoho či oba rodiče či jiné pečovatele. Může se jednat též o rodinnou psychoterapii nebo skupinovou psychoterapii dětí či rodičů. Může jít pouze o podpůrnou, krátkou psychoterapii či o systematickou déledobější péči. V rámci rozvodového sporu může být nabídnuta mediace pro rodiče, v případě problematického setkávání rodiče s dítětem se pak v rámci řízeného setkání rodiče s dítětem pracuje na obnovení vztahu.

    Psychoterapie dětí je velmi specifická. Děti lépe než slovy komunikují jiným způsobem. S nejmenšími (předškolními) dětmi se nejvíce osvědčuje tzv. nedirektivní psychoterapie hrou, ve které dítě pod vedením zkušeného a vyškoleného psychoterapeuta skrze spontánní hru vnáší témata z běžného života. Psychoterapeut ho hrou doprovází, pomáhá mu lépe porozumět jeho projevům, pocitům, chování jeho i okolí. Velmi účinná je psychoterapie hrou v rámci zpracování traumatických událostí, kdy dítě za pomoci psychoterapeuta skrze hru odžívá a zpracovává samotná traumata. Se školními dětmi se pak velmi osvědčuje arteterapie a další podobné techniky. Vzhledem k velké provázanosti tělesné a duševní stránky dítěte je velmi dobré doplnění psychoterapie o prvky relaxace, jíž základním cílem je uvolnění těla. Když je uvolněné tělo, uvolní se i psychika. U starších školních dětí a dospívajících se pak osvědčuje již významně více klasická psychoterapie skrze rozhovor.

  4. Krizová intervence je vhodná všude tam, kde se dítě či osoba pečující o něj ocitla náhle v krizi. Zpravidla se jedná o velmi traumatické události. Po řešení akutní situace může spolupráce přejít v další z forem psychologické pomoci – zejména v psychoterapii.

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap